Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyGymnázium
Adresa školyJesenského 2243, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Telefón+421915867879
E-mailriaditel@gymknm.sk
WWW stránkahttps://gymoknm.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Macušová Mária+421915867879riaditel@gymknm.sk
ZRŠMgr. Masaryková Slavka0414220052zastupca@gymknm.sk

Rada školy

členovia RŠ

titul, meno a priezvisko

funkcia

kontakt

predseda RŠ – zástupca pedag. zamestnancov

Mgr. Marianna Žideková       

pedagóg

mariannazidekova@gmail.com

podpredseda – zástupca rodičov

Ing. Peter Kubík, PhD.

konateľ spoločnosti

kubikpeter51@gmail.com

zástupca pedag. zamestnancov

Mgr. Milan Slivka

pedagóg

slivkamilan@gmail.com

zástupca nepedag. zamestnancov

Michaela Gubániová     

upratovačka

michaela.gubaniova@azet.sk

zástupca žiakov

Ján Hromádka

predseda ŠP, žiak

hromadkajan04@gmail.com

zástupca rodičov

Mgr. Vladimír Hromádka

riaditeľ ZŠ Radoľa

csagency1@gmail.com

zástupca rodičov

Ing. Ján Vojtek

vedúci LO Majer Lesy Slovenskej republiky

Jan.Vojtek@lesy.sk

zástupca ŽSK

Ing. Martina Gajdárová

odborná referentka
odbor školstva a športu ŽSK

Martina.Gajdarova@zilinskazupa.sk

zástupca ŽSK

PhDr. Peter Polák  

vedúci oddelenia protokolu a informácií

kancelária predsedníčky ŽSK

peter.polak@zilinskazupa.sk

zástupca ŽSK

Dušan Mičian

poslanec ŽSK

dusanmician@gmail.com

zástupca ŽSK

Mgr. Matej Fabšík

poslanec ŽSK

matej.fabsik@gmail.com

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovŽilinský samosprávny kraj
SídloKomenského 48, 011 09 Žilina
Telefón041 / 50 32 111
E-mailinfo@zilinskazupa.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy

Činnosť Rady školy

1. stretnutie: 4. novembra 2021

Rada školy berie na vedomie Štatút Rady školy pri Gymnáziu.

Rada školy schvaľuje Štatút Rady školy pri Gymnáziu.

 

2. stretnutie: 8. novembra 2021

Rada školy navrhuje zriaďovateľovi školy do funkcie riaditeľa Gymnázia, Jesenského 2243, 024 04 Kysucké Nové Mesto Mgr. Máriu Macušovú.

 

Hlasovanie per rollam 9. novembra 2021 – 12. novembra 2021

Rada školy berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej oblasti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021.

Rada školy berie na vedomie Školský poriadok a jeho dodatok.

 

Hlasovanie per rollam 31. januára 2022 – 2. februára 2022

Rada školy schvaľuje Kritériá prijímacieho konania.

 

3. stretnutie: 31. marec 2022

Rada školy berie na vedomie Výročnú správu o činnosti Rady školy pri Gymnáziu za rok 2021.

Rada školy berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej oblasti, jej výsledkoch a podmienkach za 1. polrok školského roka 2021/2022.

Rada školy berie na vedomie Správu o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2021.

 

Hlasovanie per rollam 7. júna 2022 – 10. júna 2022

Rada školy berie na vedomie Návrh plánu výkonov na školský rok 2023/2024.

 

Činnosť pedagogickej rady

1. stretnutie: 2. septembra 2021

Pedagogická rada berie na vedomie:

Sprievodca školským rokom 2021/2022.

Hodnotenie a klasifikácia pre šk. rok 2021/2022.

Školský poriadok, vrátane Dodatku k školskému poriadku

Termín: 2. 09. 2021                  Zodpovední: všetci PZ

Po prerokovaní v pedagogickej rady riaditeľka školy schvaľuje:

Výsledky komisionálnych skúšok za školský rok 2020/2021

Plán práce školy na školský rok 2021/2022.

Školský vzdelávací program na školský rok 2021/2022.

Organizáciu vyučovania, rozvrh hodín a klasifikáciu žiakov na školský rok 2021/2022.

Pridelenie triednictva, organizáciu tried a ich delenie.

Návrh na začlenenie žiakov a umožnenie štúdia podľa individuálneho študijného plánu.

Termín: 10. 09. 2021        Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci

Pedagogická rada ukladá:

Výsledky komisionálnych skúšok zdokumentovať do pedagogickej dokumentácie.

Termín: do 02. 09. 2021                    Zodpovední: príslušní triedni učitelia

Oboznamovať sa s vnútornými smernicami.

Termín: priebežne                              Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci 

Dodržiavať povinnosti pedagogického zamestnanca

Termín: priebežne         Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci

Riadiť sa iŠkVP na školský rok 2021/2022.

Termín: priebežne                              Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci

 

2. stretnutie: 30. novembra 2021

Pedagogická rada zhodnotila:

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok šk. roka 2021/2022

Pedagogická rada ukladá:

Informovať rodičov žiakov o dosiahnutých výsledkoch za 1. štvrťrok na rodičovských združeniach alebo poslať informácie poštou.

Termín: ihneď                                                 Zodpovední: tr. učitelia

V prípade výrazného zhoršenia prospechu a dochádzky nečakať do polročného hodnotenia, ale problémy riešiť ihneď.

Termín: ihneď                                                 Zodpovední: tr. učitelia

Preukázateľne riešiť opatrenia vo výchove, spolupracovať s výchovnou poradkyňou a vedením školy.

Termín: ihneď                                                 Zodpovední: tr. učitelia

 

3. stretnutie: 10. januára 2022

Vedenie školy oboznámilo pedagogických i nepedagógov s nasledujúcimi dokumentami:

Vnútorný predpis v zmysle § 47 ods. 2 Zákonníka práce. Pracovný poriadok  pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov Gymnázia, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto a Etickým kódexom pedagogických a odborných zamestnancov.

Plán vnútroškolskej kontroly.

Vnútorný predpis v zmysle § 47 ods. 2 Zákonníka práce. Nariadenie riaditeľky školy o pláne dovoleniek a hromadnom čerpaní dovolenky v roku 2022.

Vnútorný predpis v zmysle § 47 ods. 2 Zákonníka práce. Organizačný poriadok.

Pedagogická rada bola oboznámená s vyššie uvedenými dokumentmi a bodmi, čo potvrdili svojim podpisom.

 

4. stretnutie: 27. januára 2022

Pedagogická rada zhodnotila: 

Výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti  za 1. polrok školského roka 2021/22.

Po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľka školy schvaľuje:

Výchovné opatrenia udelené žiakom: 

Znížené známky zo správania: na stupeň 2 (uspokojivé) – 2 žiaci

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2022/23.

Pedagogická rada berie na vedomie:

Hodnotenie začlenených žiakov  za 1. polrok 2021/22.

Hodnotenie žiakov s individuálnym študijným plánom za 1. polrok 20121/22.

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2022/23.       

Zmenu v Školskom semafore.

Zmenu v Súhrnnom hodnotení žiakov SŠ.

 

5. stretnutie: 22. marca 2022

I. Pedagogická rada zhodnotila: realizáciu Dňa otvorených dverí.

II. Po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľka školy schvaľuje:

kritériá prijímacieho konania v školskom roku 2023/2024.

III. Pedagogická rada berie na vedomie:

kritériá prijímacieho konania 2023/2024,

program rodičovských združení,

plán hlavných úloh na mesiac apríl.

 

6. stretnutie: 21. apríla 2022

I. Pedagogická rada zhodnotila:

vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok šk. roka 2021/2022

II. Pedagogická rada berie na vedomie:

termín ukončenia klasifikácie 4. ročníka k 16. máju, dňa 17. mája bude klasifikačná rada pre 4. ročník. Žiaci budú mať rozlúčku dňa 20. mája.

Hlavné úlohy na mesiac máj.

 

7. stretnutie: 17. mája 2022

I. Pedagogická rada zhodnotila:

výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti v 4. ročníku za 2. polrok školského roka 2021/2022.

II. Po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľka školy schvaľuje:

výchovné opatrenia udelené 2 žiakom.

III. Pedagogická rada berie na vedomie:

hodnotenie začlenených žiakov.

Plnenie plánu práce na najbližšie 2 týždne mesiaca máj.

IV. Pedagogická rada ukladá:

Uzatvorenie triednej knihy 4. ročníka všetkými vyučujúcimi najneskôr ku dňu: 27. mája 2022.

8. stretnutie: 28. júna 2022

I. Pedagogická rada zhodnotila:

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok šk. roka 2021/2022

II. Pedagogická rada berie na vedomie:

Potrebu užšej spolupráce žiaci-učitelia-rodičia

III. Pedagogická rada ukladá:

Vykonanie hĺbkovej inventarizácie v najbližších dňoch

 

9. stretnutie: 1. júla 2022

I. Pedagogická rada zhodnotila: 

činnosti jednotlivých PK a koordinátorov  v  šk. roku 2021/2022

II. Po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľka školy schvaľuje:

návrh pedagogického zboru v rámci nového vzdelávacieho programu posilniť v 1. ročníku geografiu o 1 vyučovaciu hodinu, výchova k ľudským právam zostáva ďalej

III. Pedagogická rada berie na vedomie:

úpravy v rámci ŠkVP

Pracovné porady

Dňa 31. augusta 2021

I. Pedagogická rada zhodnotila: plnenie úloh posledného augustového týždňa

II. Po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľka školy schvaľuje:

organizáciu a úlohy prvých dní nasledujúceho školského roka 2021/2022

III. Pedagogická rada berie na vedomie:

pokyny k opatreniam vrámci Covid 19.

Dňa 31. marca 2022

Pedagogická rada berie na vedomie:

novú smernica riaditeľky školy k pracovnému času.

 

Dňa 2. júna 2022

I. Po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľka školy schvaľuje:

plán práce na mesiac jún

dotazník na zisťovanie záujmu u budúcich ôsmakov s otázkami, zameraný na faktory ovplyvňujúce rozhodovanie sa žiakov pre ďalšie štúdium za účelom zvýšenia kvality školy a tým aj záujmu o štúdium na našej škole

II. Pedagogická rada berie na vedomie:

termín druhého  kola prijímacích skúšok do 1. ročníka: 21. 06. 2022

usmernenia k školským výletom

III. Pedagogická rada ukladá:

podpísanie dokumentov súvisiacich so spracovaním a ochranou osobných údajov – GDPR

vyplnenie Dotazníka o duševnom zdraví, ktorý nazdieľala prostredníctvom Edupage školská psychologička Mgr. J. Mácová                                              Termín: do 3.6.2022

 

Činnosť gremiálnej rady

1. stretnutie: 25. augusta 2021       

I. Gremiálna rada berie na vedomie:

plán pracovných úloh na posledný augustový týždeň a prvé dni septembra,

pokyny zriaďovateľa k organizácii výchovy a vzdelávania na uvedené  prvé týždne školského roka 2021/2022.

II. Gremiálna rada ukladá:

uskutočniť prieskum záujmu o samotesty, zodpovední: triedni učitelia

preštudovať si Štátny vzdelávací program a reagovať na prípadné zmeny,

zodpovední: všetci vyučujúci

realizácia úloh plánu pracovných úloh na posledný augustový týždeň a prvé dni septembra.

 

2. stretnutie: 23. novembra 2021

I. Po prerokovaní v gremiálnej rade riaditeľka školy schvaľuje:

plán pracovných úloh na posledný novembrový týždeň a december.

II. Gremiálna  rada berie na vedomie:

plán pracovných úloh na posledný novembrový týždeň a december,

termín klasifikačnej porady za 1.štvrťrok školského roka 2021/2022: 30.november, online formou,

zriaďovateľom školy schválený plán výkonov na školský rok 2022/2023, ktorý počíta s prijatím 48 žiakov do 1.ročníka v tomto roku.

III. Gremiálna rada ukladá:

prechod na dištančnú formu výuky z dôvodu opravy dlažby na hlavnej chodbe školy.

 

3. stretnutie: 7. decembra 2021

I. Gremiálna rada zhodnotila:

že si vyučujúci  budú flexibilne organizovať dištančnú prácu žiakov s ohľadom na potreby psychohygieny žiakov  bez toho, že by bola potrebná úprava rozvrhu počas dištančnej výuky,

prácu žiakov počas dištančného vzdelávania, najmä žiakov, ktorí boli spomínaní na predošlej klasifikačnej porade a ktorí zatiaľ nespĺňajú podmienky klasifikácie,

prácu štvrtákov, začlenených žiakov a priebežné plnenie úloh žiakmi s individuálnym učebným plánom.

II. Po prerokovaní v gremiálnej rade riaditeľka školy schvaľuje:

výuku podľa pôvodného rozvrhu bez potreby úpravy rozvrhu počas dištančnej výuky.

 

4. stretnutie: 11. januára 2022

I. Po prerokovaní v gremiálnej rade riaditeľka školy schvaľuje:

termín konania testov profesijnej orientácie.

II. Gremiálna rada berie na vedomie:

plán práce na mesiac január,

termín konania testov profesijnej orientácie.

III. Gremiálna rada ukladá:

predkladanie návrhov k novému Školskému vzdelávaciemu programu

plnenie plánu práce na mesiac január.

Termín: január 2022                                       Zodp.: všetci ped. zamestnanci

 

5. stretnutie: 14. februára 2022

I. Po prerokovaní v gremiálnej rade riaditeľka školy schvaľuje: plán hlavných úloh na mesiac marec.

II. Gremiálna rada berie na vedomie:

termíny prípravných kurzov,

termín osláv 65.výročia založenia školy,

termín a podmienky účasti žiakov na lyžiarskom kurze,

termíny jednotlivých hlavných úloh na mesiac marec.

III. Gremiálna rada ukladá:

vytvárať dokumentáciu školských akcií.

Termín: po konaní akcie        Zodp.: vyučujúci, pod ktorých vedením sa akcia koná

 

6. stretnutie: 21. marca 2022

I. Po prerokovaní v gremiálnej rade riaditeľka školy schvaľuje: plán hlavných úloh na apríl.

II. Gremiálna rada berie na vedomie:

plán hlavných úloh na apríl,

kritériá prijímacieho konania 2023/2024

III. Gremiálna rada ukladá:

plniť plán hlavných úloh na apríl

Termín: deň konania akcie                 Zodp.: vyučujúci, pod ktorých vedením sa  akcia koná

 

Činnosť Rady rodičov v školskom roku 2021/2022

1. stretnutie Rady rodičov 21. februára 2022

Rada rodičov

a) berie na vedomie:

- informácie pani riaditeľky,

- oslavu 65. výročia školy v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste,

b) schvaľuje:

- termín ZRŠ 22. 3. 2022 o 15.30 hod. (Rada rodičov) a následne o 16.00 hod. triedne ZRŠ,

- pokladníka ZRŠ pána Kubíka,

c) ukladá:

- písomne požiadať Mgr. Janu Pieronovú o odovzdanie finančných prostriedkov z vkladnej knižky ako aj hotovosti do trezoru školy a zároveň o odovzdanie vyúčtovania

T: do 4. 3. 2022

Z: Rada rodičov

 

2. stretnutie Rady rodičov 22. marca 2022

Rada rodičov

a) berie na vedomie:

- informácie pani riaditeľky,

- informovať na triednom ZRŠ o výbere rodičovského príspevku vo výške 20,-€

- informáciu od Mgr. Jany Pieronovej o použití finančných prostriedkov Rady rodičov v šk. roku 2019/2020, 2020/2021 a do 31. 12. 2021

b) schvaľuje:

- rozpočet Rady rodičov na školský rok 2021/2022

- rodičovský príspevok na šk. rok 2021/2022 vo výške 20,-€

- termín ZRŠ 14. 6. 2022 o 15:30 hod.

 

3. stretnutie Rady rodičov 22. júna 2022

Rada rodičov

a) berie na vedomie:

- informácie o plnení uznesení z minulého stretnutia

- informácie od riaditeľky Gymnázia Mgr. Márie Macušovej

b) schvaľuje:

- termín Plenárneho stretnutia rodičov na 27. 9. 2022

- termín stretnutia Rady rodičov na 14. 9. 2022

- čerpanie prostriedkov z rozpočtu a o výške finančných prostriedkov v pokladni

c) volí:

- za predsedu Rady rodičov Ing. Petra Kubíka, PhD.

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 182

Počet tried: 8

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov
I.A21
I.B25
II.A20
II.B25
III.A22
III.B19
IV.A26
IV.B24

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP15316,053,6
DPP    
Znížený úväzok210,950,40
ZPS1212
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01818
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000
    
spolu01818

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

SÚŤAŽE:

1.      Komenský a my - celoslovenskú literárnu súťaž organizuje Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, Unie Comenius v Prahe a Pedagogická fakulta UKF v Nitre – 3. miesto obsadila Adriana Janíčková (II. A)prácou na  tému: „V čom spočíva hodnota osobnosti našej histórie.“ 

2.      Medzinárodná súťaž Lidice pro 21. století - vyhlasuje ju Pamätník Lidice (organizácia Ministerstva kultúry ČR), Ústav pre štúdium totalitných režimov a Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe, v súťaži O najaktívnejšiu školu naše gymnázium obsadilo 1. miesto.

3.      Medzinárodná dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií  – Cheb 2022, sme sa po prvýkrát zúčastnili krajského kola a naše družstvo (Zuzana Koptáková, Aneta Muráriková, Richard Martinček) obsadilo 14. miesto.

4.      Mladý Európan - Informačné centrum Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA zorganizovalo regionálne kolo súťaže. Poslaním bolo zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou boli všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Podmienkou účasti tímu bolo odovzdanie projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Francúzsku alebo o Česku. Súťaž prebiehala v troch kolách – písomný vedomostný test o EÚ, jazyková súťaž vo vyplnení tajničky, otázky k obrázkom. Naši žiaci Gréta Ondrašková, Marek Ozaniak (III. B) a Sára Šidlová (III. A) obsadili 4. miesto.

5.      Kysucký mikrofón - najlepší výsledok dosiahol Matúš Máca (III.B), ktorý sa umiestnil na 1. mieste, čo zároveň znamenalo aj postup do krajského kola. 2. miesto – Ján Hromádka (2.B), 3. miesto – Mária Gáboríková (2.B) a v II. kategórii 1. miesto získala Natália Kubištová (4.A).  Na krajskom finále Sárova Bystrica Matúš Máca získal 1. miesto, na obrovskú radosť všetkých skončil Matúš ako 2. najlepší mladý moderátor na Slovensku.

6.      Hviezdoslavov Kubín - okresného kolo – poézia:  1.miesto – Katarína Čanecká (4.A), 2. miesto – Matúš Máca (3.B), 3. miesto – Mária Gáboríková (2.B). Katka Čanecká postúpila do krajského kola – Vajanského dni v Martine, kde získala 4. miesto.

7.      Vella Cerna – literárna súťaž, 3. miesto v celoslovenskom kole získala Aneta Urbaníková z 2.B.

8.      iBobor – kategória Junior - celoslovenská úroveň - Martiška, Gajdošík, Lančarič, Bajánek (percentil 96,26), kategória Senior Ondrášek (percentil 98,11).

9.      Jazykový kvet - Matúš Máca z III.B postúpil v kategórii poézia a próza v anglickom jazyku na celoslovenské kolo v Nitre, kde získal 1. miesto.

10.     Beh do strečnianských hradných schodov - Klaudia Chúpeková I.B - (4. miesto), Laura Chúpeková (IV.B ) - 1. miesto.

11.     Florbalový turnaj v rámci projektu Společně se vzděláváme, sportujeme i oslavujeme F. Palackého 3. 6. 2022 ( 3. miesto chlapci aj dievčatá).

12.     Župná kalokagatia – finálové kolo11. miesto.

13.     Basketbal – okresné kolo - dievčatá – 1. miesto, chlapci – 3. miesto.

14.     Bedminton – okresné kolo - dievčatá – 3. miesto, chlapci – 3. miesto.

 

OLYMPIÁDY:

1.      Finančná olympiáda nadácie Partners
Nikola Sýkorová, úspešná účasť v 1. kole, postup do 2. kola (z 3 kôl)

2.      Ekoolympiáda – účasť 11 žiakov  v školskom kole, do finálneho – celoslovenského kola postúpilo 9 žiakov  - bez umiestnenia 

3.      Geografická olympiáda
Na krajské kolo postúpilo 12 účastníkov. Matej Škultéty a Miroslava Hozáková sa stali úspešnými riešiteľmi. Matej Škultéty postúpil na celoslovenské kolo (tam bez umiestnenia).

4.      Olympiáda kritického myslenia – sa v roku 2022 na Slovensku konala prvýkrát. Viacerí z našich žiakov podali pekné výkony na krajskom kole (Matúš Lančarič, Sebastián Loj, Gréta Ondrašková, Lukáš Martiška, Marek Dolinay, Sára Škerková). Do finále súťaže v Bratislave postúpil Matúš Máca (na krajskom kole obsadil 4. miesto). V konkurencii 20 najlepších žiakov stredných škôl (zaujímavosť: 19 študujú na gymnáziách) z celej SR obsadil výborné 7. miesto. Náš Žilinský kraj mal vo finále piatich súťažiacich, Matúš skončil medzi nimi druhý.

5.      Biologická olympiáda - krajské kolo - kategória B 17. miesto – úspešný riešiteľ, Sára Kubová II.A, 20. miesto – úspešný riešiteľ, Natália Paliarová I.B.

Projekt s posterom - 2.miesto: Sofia Tkáčiková II.B a na celoslovenskom kole obsadila 9. miesto.

6.      Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - kategória A: 2.  miesto – Matúš Máca, III.B - krajské kolo.

7.      Olympiáda v informatike – Ondrášek – celoslovenské kolo 26. miesto

8.      Krajské kolo ONJ –– L. Pilková IV.A a L. Melišík I.B skončili na 7. mieste v kategórii 2A a 2B.       

9.      Krajské kolo OAJ – konalo sa online. K. Čičmanová II.B skončila na 5. mieste v kategórii 2A.           

Aktivity a prezentácia na verejnosti

AKTIVITY A PREZENTÁCIA NA VEREJNOSTI:

Vzhľadom na pandemickú situáciu COVID 19 sa niektoré z plánovaných aktivít nepodarilo zrealizovať a mnohé aktivity sa realizovali na základe prichádzajúcich ponúk priebežne.

Rovesnícke vzdelávanieSprávajme sa pri nakupovaní férovo – oboznámenie sa s výrobkami s označením Fairtrade a Fairwear.

Mgr. A. Sláviková bola členkou hodnotiacej komisie na KK ONJ pre Žilinský kraj.

Žiaci využili možnosť získať ECDL certifikát ako doklad o dosiahnutí istej úrovne DK. Príprava a získanie certifikátu bolo hradené z partnerskej organizácie IT akadémia. Na testovanie boli pozvaní zástupcovia Školského  výpočtového  strediska v Liptovskom Mikuláši, ktorí otestovali 11 prihlásených žiakov. úspešnosť testovania bola 100% - všetci prihlásení žiaci získali certifikát ECDL.

Deň otvorených dverí – prezentácie zamerané na aktivity školy počas školského roka a podmienky štúdia.

Nočný orientačný beh mestom Nox Quaerox

Spoluprácu s Mestskou knižnicou v KNM naplno rozvíjame aj účasťou na rôznych aktivitách organizovaných knižnicou. Tento rok sme sa zapojili do súťaže Knižný influencer, v ktorej mohli naši študenti ukázať svoj talent v tom, čo im je blízke – čítanie kníh a práca s internetom. Súťaž bola hodnotená verejne, ale aj odbornou porotou a aj tu sme uspeli. Sára Šidlová a Slávka Laščeková (3.A) boli ocenené ako najlepšie influencerky.

V úzkom pracovnom kontakte sme aj s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci. Tento rok sa nám dostalo tej cti, že sa naši víťazi z Kysuckého mikrofónu mohli ako študentská redakčná rada zúčastniť celoštátnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadiel Palárikova Raková. Ich úlohou bolo robiť interview na kameru so súťažiacimi, porotou a divákmi, vypracovávať príspevky o súťažných vystúpeniach, spracovávať svoje nahraté videá do uceleného celku. 

V spolupráci so Špeciálnou základnou a materskou školou v Kysuckom Novom Meste sme pripravili Montessori deň (organizovala Mgr. M. Žideková). Triedy 2. ročníka sa zapojili do malej medzitriednej súťaže o najzaujímavejší a najkreatívnejší Montessori projekt. Všetky projekty boli odovzdané deťom zo špeciálnej školy.

 

Plenárne zasadnutie ZRŠ – prezentácia školy bola zameraná na: výsledky školy za predchádzajúci školský rok, výsledky maturitnej skúšky za predošlý školský rok, výsledky uplatnenia absolventov na VŠ a v praxi, školský vzdelávací program.

Prax študentov z VŠ zameraných na učiteľské smery.

Webová stránka školy – pravidelné informácie o uskutočnených podujatiach školy, aktivitách školy a projektoch.

Príspevky v regionálnych novinách.

Prípravné stretnutia pre uchádzačov o štúdium.

Činnosť v odborných hodnotiacich komisiách (SOČ, olympiády, súťaže).

Úprava okolia školy, spolupráca pri dňoch čistoty mesta.

Slávnostné otvorenie školského roka.

Rozlúčka s maturantami.

Besedy s odborníkmi z praxe.

Zbierky – prebehla zbierka do útulku zvierat – Žilinský útulok pre zvieratá

Sme Eko a pomáhame: zber plastových vrchnákov  spolupráca s OZ Kamienok, cieľom bolo  naučiť žiakov separovať odpad, viesť ich k nezištnej pomoci a dobrovoľníckej činnosti, aktivita realizovaná v spolupráci koordinátorkou enviromentálnej výchovy (celoškolská aktivita)

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? – zbierka potravín, drogérie, sviečok – cieľom bolo vyzbierať potraviny a drobnosti pre radosť na pomoc seniorom v DSS v KNM a viesť žiakov k nezištnej pomoci (celoškolská aktivita).

Biela pastelka - finančná zbierka, cieľom bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky bol použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života (výnos pre Kysucké Nové Mesto a okolie).

Pomoc pre Ukrajinu – zbierka šatstva, drogérie, potravín, spolupráca s Amnesty International Slovensko a OZ Kamienok, celoškolská aktivita.

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu – dobrovoľnícka aktivita zameraná na pomoc pre Ukrajincov, realizovaná žiakmi II.A triedy s ich rodičmi, cieľom bolo pomôcť pri vykladaní aktuálne dodaných zásob  potravín, drogérie, hygienických potrieb do políc v obchodíku, v ktorom si Ukrajinci mohli tieto najnutnejšie veci zobrať, roztriediť šatstvo.

Sladká pomoc/Dvakrát dobrá čokoláda -  cieľom bolo motivovať dobrovoľníkov na našej škole k pomoci pre mládež a deti v misijných krajinách, preukazovať solidaritu s ľuďmi na celom svete, viesť mladých k vzájomnej pomoci, vyzbierané peniaze poputovali na realizáciu projektov pre deti a mládež do Rwandy.

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

A) Dlhodobé:

Projekt INOVÁCIA MA-F-IN-AJ - v prvej fáze projektu sa naši učitelia zapojili jako recenzenti. V ďalšej fáze budeme vzniknuté materiály implementovať do vyučovania. Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a je financovaný zo zdrojov Európskej únie. Predkladateľ projektu je Allea, n.o. Kysucké Nové Mesto. Predmetom projektu je zlepšenie školskej úspešnosti žiakov aplikáciou inovatívnych metód do vyučovania. Cieľom je vytvoriť učebný obsah v zmysle štátneho vzdelávacieho programu zapojenej strednej školy pre predmety fyzika, matematika, informatika a anglický jazyk pre 1. - 4. ročník strednej školy s dôrazom na gymnáziá. Elektronický smart učebný obsah bude vytvorený aj pre maturitné témy všetkých vyššie uvedených predmetov. Elektronický obsah bude implementovaný do vyučovania prostredníctvom aplikácie SmartBooks.

Národný projekt IT AKADÉMIA - absolvovali sme vzdelávanie na podporu digitálnej transformácie vo vzdelávaní. Získali sme pozíciu digitálneho koordinátora na škole. Vyučujúci prírodovedných predmetov absolvovali webináre na podporu experimentálnej výučby.

B) Krátkodobé:

Spoznaj svet financií a ekonómie – zapojenie do projektu „Podpora rozvoja kľúčových kompetencií žiakov stredných škôl v digitalizovanom prostredí“, ktorý si pripravila pre nás Nadácia NÁRODOHOSPODÁR, v spolupráci s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Cieľ: dekanka, prodekani a ďalší vysokoškolskí pedagógovia žiakov oboznámili s problematikou finančnej gramotnosti v troch moduloch.

Projekt „Zober loptu, nie drogy“ sa zameriava na rôzne druhy športu. My sme sa zapojili do konkrétne do projektu: „...ideme hrať ping - poooooong...“, stolný tenis je jeden z najmasovejších, najrýchlejších a najpopulárnejších športov. Rozvíja rýchlosť, obratnosť, koordináciu pohybov, kognitívne funkcie mozgu ako prevenciu proti starnutiu a Alzheimerovej chorobe, schopnosť rýchlo a správne sa rozhodnúť. Cieľom bolo rozvíjať morálne hodnoty mládeže, prácu v kolektíve, podporiť športovanie ako prevenciu proti užívaniu drog a následnej drogovej závislosti.

 C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

Projekt finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja VRÁŤME ŠPORT DO ŠKÔL, pod názvom "Kardiocentrom za lepšou kondíciou". Cieľom projektu je vypestovať pozitívny vzťah k športu u nešportujúcich žiakov, zvýšiť ich fyzickú zdatnosť, prispievať k udržaniu ich dobrej telesnej kondície, upevňovať fyzické a tým aj psychické zdravie žiakov. Zároveň pomáhať udržiavať primeranú telesnú hmotnosť, realizovať prevenciu pred obezitou a civilizačnými ochoreniami.

Projekt finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja PODAJ MI RUKU, pod názvom "Stretávajme sa na čerstvom vzduchu". Cieľom projektu je zútulniť exteriér školy vytvorením vhodného miesta pre stretávanie sa študentov našej školy či už počas prestávok, počas vyučovania v exteriéri, aj počas zasadnutí ŠP.

Celoslovenský projekt: NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE na  tému „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“. Projektu sa zúčastnili žiaci 3. ročníka, ktorí absolvovali rôzne súťažné aktivity spojené s čitateľskou gramotnosťou, napríklad: Diktát v pohybe, hľadanie odpovedí na otázky v textoch, písanie príbehu podľa obrázka, vedomostný kvíz o histórii kníh a iné. Dozvedeli sa množstvo nových informácií zo sveta kníh a knižníc a otestovali si aj svoju tvorivosť.

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 20.9.2021

Druh inšpekcie: následná inšpekcia

Opatrenia nariadené ŠŠI boli splnené.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky


Kapacita školy:

280

Počet žiakov:

182

naplnenosť školy:

65 %

 

priestory školy

počet

poznámka

Učebne

17

 

-          kmeňové

8

 

-          jazykové

3

 

-          odborné

1

 

-          IKT

2

 

-          laboratóriá

3

 

Šatne

200

šatňové skrinky každý žiak

Telocvičňa

 

posilňovňa a pohybová sála

 

 

 

Didaktická technika

 

 

-          PC

93

 

-          dataprojektory

18

6 ks projektorov je pri interaktívnych tabuliach

-          interaktívne tabule

6

 

 

 

 

 

 

 

športovisko

stav

poznámka

-          posilňovňa

vyhovujúci

 

-          pohybová sála

vyhovujúci

 

-          šatne CH/D

vyhovujúci

 

-          viacúčelové ihrisko

nevyhovujúci

Škola využíva na kolektívne športy ihrisko s umelým povrchom, ktoré je v tesnej blízkosti budovy školy. Ihrisko je v správe mesta, v poobedných hodinách ho využívajú občania mesta, preto je často znečistené.

 

Analýza súčasného stavu:

Gymnázium je schopné plnohodnotne poskytovať prostredníctvom vlastného materiálno-technického vybavenia požadovanú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu pre všetky ročníky školy. Väčšina vybavenia však už vykazuje známky technického opotrebenia, ktoré sa prejavuje čoraz väčšími zlyhaniami formou porúch a následnej potreby dodatočných nákladov na opravy. Väčšina vybavenia nespĺňa súčasné nároky a trendy IT vývoja, ktoré sú bližšie súčasnej generácii študentov.

V školskom roku 2021/2022 sme ako jeden z nosných projektov určili skvalitnenie internetovej siete a prípojných bodov prostredníctvom WIFI, kde za finančného prispenia ŽSK sme zrealizovali daný projekt, ktorý spĺňa súčasné i budúce nároky na internetové spojenie. V priestoroch školy je dostupné zvlášť pripojenie WIFI 6 pre študentov ako aj ostatných zamestnancov školy. Škola je tak pripravená napr. na znovuzavedenie distančnej formy štúdia, výrazného navýšenia PC pri vzdelávacom procese a pod.

Gymnázium sa stalo v roku 2021/2022 fakultnou školou Univerzity Karlovi, Farmaceutickej fakulty v Hradci Králové. Na základe nárastu záujmu študentov o následné vysokoškolské štúdium v tomto obore, ako i zámeru vedenia školy o čiastočnú špecializáciu na tento odbor v rámci stratégie školy vznikla potreba na zlepšenie prostredia a skvalitnenia vybavenia učební na výučbu predmetov chémia a biológia.

Taktiež v škole absentoval funkčný školský rozhlas, ktorí sme s finančnou podporou ŽSK sprevádzkovali v minulom školskom roku.

Zo základných potrieb školy sa vyriešil problém s pevnými linkami, kde sme nahradili starú telefónnu ústredňu bezdrôtovými telefónnymi aparátmi.

Na zlepšenie fyzicko-pohybovej aktivity našich študentov sme vypracovali projekt nového kardiocentra. Peňažné prostriedky nám poskytol ŽSK, ktoré sme použili na nákup kardio trenažérov, ktorým sme doplnili a vymenili nefunkčné cvičebné stroje.

Potreby a pripravované plány

V rámci realizácie špecializácie vzdelávacieho procesu a získania štatútu fakultní školy, sme pokračovali v materiálno-technickom vybavení chemického laboratória za pomoci získania finančných prostriedkov zo ŽSK, Rady rodičov a sponzorov (skrine, laboratórne pulty, pomôckami na chemické pokusy), v rámci biologickej učebne je projekt postavený na premiestnení triedy do priestorov bývalej posilňovne, na dovybavenie triedy novými učebnými pomôckami, v pláne je aj interaktívny a virtuálny software a hardware.

IT vybavenie školy, či už ide o notebooky, počítače, zobrazovacie jednotky (projektory, monitory) sú už na hranici svojej životnosti a v najbližších rokoch je dôležitá ich postupná výmena.

Aktuálnom potrebou v školskom roku 2022/2023 je vyriešenie výpožičky budovy školy medzi Mestom Kysucké Nové Mesto a ŽSK, nakoľko v 7/2023 sa končí platnosť súčasnej zmluvy.

Vzhľadom ku avizovanému nárastu cien energii, či už tepla alebo elektrickej energie, je nutné budovu školy energeticky zefektívniť a to výmenou okien, zateplenia obvodových stien a strechy budovy, ako i vymeniť staré svietidlá za energeticky úsporné.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- v humanitných vedách - popredné miesta v celoslovenských kolách;

- v prírodovednej oblasti získanie titulu Fakultní škola KU;

- v EČ MS sú výsledky vysoko nad celoslovenským priemerom;

- medzinárodnú súťaž Lidice – 1. miesto najaktívnejšia škola;

- spolupráca s rôznymi organizáciami;

- poradenstvo školskej psychologičky;

- práca Školského parlamentu a jeho kooperácia pri školských a mimoškolských aktivitách;

- získanie certifikátu ECDL - úspešnosť testovania bola 100%;

- praktické hodiny a vyučovanie v teréne.

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- používanie moderných vyučovacích metód v edukačnom procese;

- zapájanie žiakov do SOČ a vedeckej činnosti;

- zastaralé IKT;

- zastaralé didaktické pomôcky;

- zapájanie žiakov do súťaží v oblasti fyziky a informatiky.

 

Návrh opatrení:

- naďalej realizovať aktivity, ktoré súvisia s výchovou v duchu humanizmu;

- používať aktivizujúce metódy počas vyučovania;

- povzbudzovať k sebahodnoteniu ako účinnému nástroju zlepšovania sa;

- pracovať s prierezovými témami v rámci jednotlivých predmetov;

- pokračovať v rozvíjaní príslušných gramotností vo všetkých predmetoch;

- rozvíjať partnerskú spoluprácu so všetkými stupňami škôl;

- skvalitňovať materiálno-technické vybavenie školy;

- zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov;

- dokončiť chemické laboratórium;

- modernizovať biologické laboratórium;

- angažovať sa v tvorbe a realizovaní projektov.

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 8

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 90 / 61 dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 43 / 25 dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 43 / 25 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 44 / 26 dievčat

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odbor
I.A7902J gymnázium
I.B7902J gymnázium
II.A7902J gymnázium
II.B7902J gymnázium
III.A7902J gymnázium
III.B7902J gymnázium
IV.A7902J gymnázium
IV.B7902J gymnázium

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAMTBIOBCLCVFCTDDEJETVFYZGEGCHEINFMATNBVNEJ
I.A1,43 1,76   2,2912,431,672,381,762,3311,82
I.B1,96 1,84   2,44 2,521,882,481,962,612,12
II.A1,55 1,75   1,311,41,52,31,72,2511,71
II.B1,42 1,71   1,67 1,751,582,131,252,1311,59
III.A2,18 1,59   2 2,731,52,551,183 2,08
III.B2,11 1,84   1,89 2,681,842,321,842,53 1,86
IV.A2,082,5 21,292,23  2,46   2,31 1,6
IV.B2,131,78 1,581,251,79  2,21   2,04 1,5

TriedaOBNPQNPUHRUJSEBSEDSEFSEGSECSENSEMSEYSJLSprTSV
I.A   2        2,0511
I.B   1,63        2,2411
II.A1,9  1,83        2,111
II.B1,83  1,43        1,8311
III.A1,77  1,6        1,9511
III.B1,89  1,8        2,2111
IV.A 1,6911,881,6712,52,32,212,251,922,1511
IV.B 2,381 1,41,572,331,751,411,752,571,7511

TriedaTFPUKLVLV
I.A11,051,29
I.B1,041,041,04
II.A 1 
II.B 1 
III.A   
III.B   
IV.A   
IV.B   

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2
I.A21984000
I.B252149000
II.A20794000
II.B2511112010
III.A223910000
III.B19559000
IV.A267811000
IV.B241158000

§ 2. ods. 4 g SŠ: Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

Naši žiaci dosiahli v externej časti maturitných skúšok pozoruhodné výsledky. Zo slovenského jazyka a literatúry bola úspešnosť 76,5 %; pričom národný priemer je 59,6 %. Z anglického jazyka (úroveň B2) bola úspešnosť 71,6 %,a národný priemer bol 65,1 %. Na písomnej maturitnej skúške z matematiky bola úspešnosť 61,4 % a celoslovenský priemer bol 54 %. Uvedené výsledky našich dokazujú, že patríme medzi školy s veľmi dobrými vzdelávacími výsledkami.

§ 2. ods. 4 h SŠ: Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

 

Trieda

IV. A

IV. B

 

SPOLU

v %

Vysoká škola

19

18

 

37

74%

Nezamestnanosť

1

2

 

3

6%

Zamestnanie

5

2

 

7

14%

iné

1

2

 

3

6%

SPOLU

26

24

 

50

100%

 

IV. A:

Zameranie

Počet absolventov prijatých na VŠ

 

 

 

    Spolu

Z toho v ČR

SR

ČR

 

 

  

  

 

Spoločenskovedné

7

1

 

 

 

 

 

8

1

Prírodovedné

3

2

 

 

 

 

 

5

2

Technické

2

1

 

 

 

 

 

3

1

Ekonomické

3

-

 

 

 

 

 

3

0

SPOLU

15

4

 

 

 

 

 

19

4

    19

 

 

 

IV. B:

Zameranie

Počet absolventov prijatých na VŠ

 

 

 

    Spolu

Z toho v ČR

SR

ČR

 

 

  

  

 

Spoločenskovedné

5

0

 

 

 

 

 

5

0

Prírodovedné

3

3

 

 

 

 

 

6

3

Technické

6

0

 

 

 

 

 

6

0

Ekonomické

0

1

 

 

 

 

 

1

1

SPOLU

14

4

 

 

 

 

 

18

4

       18

 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA

POČET ABSOLVENTOV

Žilinská univerzita - Žilina

7

Univerzita Mateja Bela - Banská Bystrica

6

Univerzita Komenského - Bratislava

3

Univerzita Karlova Praha

3

Univerzita sv. Cyrila a Metoda - Trnava

3

Slovenská technická univerzita - Bratislava

3

Trnavská univerzita - Trnava

2

Masarykova univerzita - Brno

2

Jesseniova lekárska fakulta - Martin

2

Katolícka univerzita - Ružomberok

1

Policajná akadémia - Bratislava

1

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - Bratislava

1

Vysoká škola ekonomie a managementu - Praha

1

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie - Košice

1

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 587 770 eur

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 0 eur

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít: 0 eur

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít: 3 520 eur /kultúrne podujatia, olympiády, súťaže, maturitné skúšky a odmeny žiakom 4.ročníka, učiteľský deň, propagačné materiály, projektová činnosť, skvalitenie výchovno-vzdelávacieho procesu, fond opráv, cestovné na podujatia - účastnícke poplatky, poistné pre žiakov/

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 3 800 eur /granty ŽSK/

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi sa realizuje cez osobné stretnutia, konzultácie k výchovno-vzdelávacím výsledkom žiakov, informovanie rodičov o koncepčných zámeroch rozvoja školy a spoluprácu s rodičmi pri riešení finančno-materiálnej pomoci škole. Vedenie školy si váži a oceňuje pomoc rodičov v oblasti rozvoja materiálnej základne jednotlivých predmetových komisií. Doplnením didaktických pomôcok, materiálno-technického zabezpečenia sponzorovaním niektorých akcií a súťaží, rodičia napomáhajú ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Záver

Vypracoval: Mgr. Mária Macušová

V Kysuckom Novom Meste, 12. októbra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 13. októbra 2022

Vyjadrenie rady školy

Rada školy na svojom riadnom zasadnutí dňa 13.10.2022 zobrala na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022.