• Založenie jedenásťročnej strednej školy v Kysuckom Novom Meste

    • Prvé kroky k vzniku školy. 


    Gymnázium začalo svoju históriu písať po vzniku triedy Jedenásťročnej strednej školy v Žiline elokovanej v Kysuckom Novom Meste na dnešnej Vajanského ulici v školskom roku 1956/57. Na začiatku šk. roku 1957/58 už vznikla v našom meste už samostatná Jedenásťročná stredná škola. Bola založená na základe žiadostí obyvateľov mesta, pracujúcich v Závode presného strojárstva a združených v Zväze protifašistických bojovníkov. K najaktívnejším z nich patril pán Bertin Kollárik. Kópie žiadostí o vytvorenie školy poslané na Povereníctvo školstva do Bratislavy a iné materiály ako prvé vysvedčenie a fotokópiu tabla prvých absolventov zachovala vo svojom archíve  pani RNDr. Nadežda Falťanová, rod. Kolláriková.

     

  • História školy

    • 1956
     • Začína sa písať história našej školy.

      Začína sa písať história našej školy.

      Konkrétne 1.septembra 1956, kedy bola v Kysuckom Novom Meste vytvorená jedna trieda 9. ročníka jedenásťročnej strednej školy a pričlenená k I. JSŠ v Žiline na ulici Marxa-Engelsa ako trieda 9.D. Triednym profesorom bol Ján Drdul. Žiaci sa vyučovali tieto predmety: slovenský jazyk a literatúra, ruský jazyk, nemecký jazyk, dejepis, zemepis, matematika, fyzika, chémia, rysovanie, biológia, telesná výchova, predvojenská príprava a nepovinný predmet nemecká konverzácia.

    • 1957 - 1969
     • Prví maturanti

      Prví maturanti

      Na začiatku školského roka 1957/58 vzniká samostatná Jedenásťročná stredná škola v Kysuckom Novom Meste s jednou triedou 10. ročníka a s dvoma triedami 9. ročníka. Bola umiestená v bývalej Osemročnej strednej škole na Vajanského ulici. Prvým riaditeľom bol Ondrej Suchánek.

      V júni 1959 maturovalo prvých 32 maturantov JSŠ v Kysuckom Novom Meste. Prvé maturitné skúšky viedol prof. Korček, riaditeľ JSŠ v Rajci.

    • 1.9.1969
     • Nový názov školy

      Nový názov školy

      Dekrétom MŠ SSR dňom 1.9.1969 zriadené Gymnázium v Kysuckom Novom Meste. V rokoch 1969 - 1972 bola zriadená na škole i večerná trieda SVŠ pre pracujúcich. V šk.roku 1969/70 boli na škole 2 gymnaziálne triedy 1. ročníka , 5 tried SVŠ a 1 trieda bola ŠPZ.

    • 1975
     • Škola sa rozrastá

      Škola sa rozrastá

      V školských rokoch 1975/76 a 1976/77 boli ku Gymnáziu priradené dve triedy Pedagogickej školy z Turčianskych Teplíc s počtom 76 žiačok.

    • 1998
     • Sťahovanie

      Sťahovanie

      Gymnázium sa presťahovalo do budovy na ulici Jesenského. Učebne a laboratóriá pre vyučovanie prírodovedných predmetov : biológia, chémia a fyzika však zostávajú v prístavbe na ulici Komenského.

    • 1.7.2013
     • Zmena adresy

      Zmena adresy

      Od 1.7.2013 sa vyučuje len v budove na Kamencoch. Zmenila sa aj adresa školy na Jesenského 2243. Všetky predmety sa vyučujú len v tejto budove, čím prestalo sťahovanie žiakov z jednej budovy do druhej počas vyučovania.