Suplovanie

Navigácia

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

EČ a PFIČ MS

Legislatíva

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov bola od 1. marca 2014 zrušená.

 

Úplné znenia vyššie uvedeného zákona a vyhlášok sú zverejnené napr. na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  v časti Legislatíva.

                                                                             http://www.minedu.sk/

Posledné legislatívne zmeny upravujúce priebeh maturitnej skúšky:

1. Úpravy školského zákona účinné od 1. marca 2014:

a. Zrušenie vyhlášky č. 319/2008 Z.z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov, t.j. zrušenie možnosti uznania jazykového certifikátu ako náhrady MS z cudzieho jazyka.

b. Podľa prechodného ustanovenia k tejto úprave: „O žiadosti o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka podanej podľa § 89 ods. 9 do 28. februára 2014 rozhodne riaditeľ školy podľa doterajších predpisov. Rozhodnutie o uznaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa môže uplatniť najneskôr v školskom roku 2014/2015.“ To znamená, že riaditeľ školy mohol prijať žiadosť o náhradu MS z cudzieho jazyka do 28. februára 2014 a žiak si môže uplatniť jeho rozhodnutie v školskom roku 2014/2015.

2. Úpravy školského zákona účinné od 15. júna 2013:

a. Rozšírenie možnosti konať opravnú skúšku EČ a PFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, okrem riadneho termínu maturitnej skúšky nasledujúceho školského roka aj v septembri nasledujúceho školského roka(školský zákon, §77, odsek 5).

b. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30.júna, ak sa opravná skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30.septembra nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, §77, odsek 7).

c. Ak je poslednou časťou maturitnej skúšky EČ alebo PFIČ MS a koná sa v septembri nasledujúceho školského roka, vysvedčenie o maturitnej skúške bude žiakovi vydané najneskôr do desiatich dní od jej konania (školský zákon, §90, odsek 1).

3. Úpravy vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách účinné od 1.septembra 2013:

a. V predmete slovenský jazyk a literatúra je súčasťou maturitných zadaní aj vzorec na výpočet stupňa prospechu (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, §8, odsek2). Každé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy a súvisiace východiskové texty. Prvá úloha obsahuje učivo zo slovenského jazyka. Druhá úloha obsahuje učivo z literatúry (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov , Príloha III. časť, predmet slovenský jazyk a literatúra, úvodný odsek). Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3:2 alebo 1:1, pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom môže byť v pomere 2:3, ale len do 31.augusta 2015 (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, Príloha III. časť, predmet slovenský jazyk a literatúra, Hodnotenie, písmená c, d).

b. Žiak, ktorý vykonal maturitnú skúšku podľa predpisov účinných do 31.augusta 2013 a bola mu povolená opravná skúška alebo skúška v náhradnom termíne, vykoná maturitnú skúšku podľa týchto predpisov (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, §17b).

Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky vyplýva:

·         Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.
 

·         Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
 

·         Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky (MS) môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS, pričom žiak akéhokoľvek typu gymnázia ich vykoná na úrovni B2.
 

·         Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ústnu formu internej časti (ÚFIČ) MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.
 

·         Žiak môže požiadať o uznanie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

·         Zoznam vybraných inštitúcií oprávnených vydávať jazykové certifikáty ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka je uvedený v prílohe vyhlášky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov. Jazykový certifikát nesmie byť vydaný skôr ako dva roky pred termínom konania maturitnej skúšky.

·         Žiak, ktorý získa jazykový certifikát v školskom roku, v ktorom koná maturitnú skúšku, môže požiadať riaditeľa školy o uznanie náhrady maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka najneskôr do 28. februára 2014.
 

·         Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo žiak so sluchovým postihnutím môže vykonať len ÚFIČ MS zo skupiny predmetov cudzí jazyk.
 

·         Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ www.statpedu.sk v časti Cieľové požiadavky na maturitné skúšky/Platné od šk. r. 2014/2015.
 

·         Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.
 

·         Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským maturuje okrem slovenského jazyka a literatúry a povinného cudzieho jazyka ešte z dvoch voliteľných predmetov, pričom ako jeden voliteľný predmet (tretí) si môže zvoliť predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (teda nie z cudzích jazykov), v ktorom mal súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia najmenej 6. Ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) si môže zvoliť akýkoľvek vyučovací predmet, pričom tu nie je obmedzená hodinová dotácia.


                                                

                                                  ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať v súlade so školským zákonom a vyhláškou o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov upravené podmienky na vykonanie MS. Úpravy zahŕňajú špecificky upravené testové zošity, technické zabezpečenie zadávania testu a pod. Preto budú súčasťou elektronického formulára pre prihlasovanie žiakov aj údaje o žiakoch so zdravotným znevýhodnením.

Podľa upravených podmienok môže maturovať iba:

·         žiak špeciálnej školy,

·         žiak špeciálnej triedy,

·         žiak so zdravotným znevýhodnením v triede strednej školy vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu spolu s ostatnými žiakmi.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ďalej iba ZZ), na ktorých sa vzťahujú úpravy, sú žiaci:

·         so sluchovým postihnutím,

·         so zrakovým postihnutím,

·         s telesným postihnutím,

·         chorí a zdravotne oslabení,

·         s vývinovými poruchami učenia,

·         s poruchami aktivity a pozornosti,

·         s poruchami správania,

·         s narušenou komunikačnou schopnosťou,

·         s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,

·         s viacnásobným postihnutím.

 

Žiadosť žiaka so ZZ o úpravu maturitnej skúšky je súčasťou písomného oznámenia, ktorým sa žiak prihlasuje na MS. Obsahuje osobné údaje žiaka, požadované úpravy a odborný posudok (vyhláška č. 318/2008 Z. z. § 14 ods. 7 – 10 v znení neskorších predpisov). Oznámenie o úprave maturitnej skúšky prekonzultuje riaditeľ školy s vyučujúcimi žiaka a rozhodnutie oznámi žiakovi.

 

                                    ČASOVÝ HARMONOGRAM - prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku

30. september 2014 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami

15. október 2014 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb

31. január 2015 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb

 

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM
    Jesenského 2243
    024 04 Kysucké Nové Mesto
  • +421 x 4220052

Fotogaléria