Suplovanie

Navigácia

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
aplikácia matematiky AMT
biológia BIO
biológia človeka BCL
biológia pre maturantov BMV
cvičenia z fyziky CVF
cvičenia z informatiky CVI
cvičenia z matematiky CVM
čitateľská dielňa CTD
dejepis DEJ
dejepis pre maturantov DMR
deskriptívna geometria DEG
etická výchova ETV
filozofia a fyzika FYF
fyzika FYZ
fyzikálno-informatický seminár FYS
geografia GEO
geografia pre maturantov GEM
geografia v projektoch GVP
chémia CHE
chémia pre maturantov CMX
chemické výpočty CVY
informatika INF
informatika pre maturantov IMV
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
kysucký región KYR
literárny seminár LIS
matematika MAT
matematika pre ekonómov MPE
matematika pre maturantov MAU
náboženská výchova NBV
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
občianska náuka pre maturantov ONT
prírodovedné praktikum PUM
programovanie PRO
psychosociálny tréning PYE
putovanie históriou PUH
ruský jazyk RUJ
seminár z biológie SEB
seminár z dejepisu SED
seminár z geografie SEG
seminár z chémie SEC
seminár z matematiky SEM
seminár z občianskej náuky SEY
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenskovedný seminár SPS
Správanie Spr
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
tvorba projektov TFP
umenie a kultúra UKL
výchova k ľudským právam VLV

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.12.2018

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM
    Jesenského 2243
    024 04 Kysucké Nové Mesto
  • +421 x 4220052

Fotogaléria